• Özel Bilgi

  Haritalar Dünyas?nda bir Xinjiang Hikayesi: Antik Haritalar ve Bat?l?lar(3)

  27.02.2019 作者:Wang Yao

  Bir Dizi Harflerin Ard?ndaki Hikaye: Arthur W. Hummel ve Kongre Kütüphanesi’nde bulunan “Xinjiang Haritas?”

  ABD Kongre Kütüphanesi’nde bulunan kopya, basit mürekkep çizgilerine sahip 18 katl? ka??t haritadan olu?an “Xinjiang Haritas?”d?r(Resim 54). Haritalar, Xinjiang'?n genelinde var olan da?lar?n, su yollar?n?n ve yollar?n durumunu ve Dihua (bugün Urumçi olarak bilinen), Yili ve Kuqa gibi önemli odak bölgeleri gösteriyor. Ara?t?rmalara göre haritadaki bu bilgilerin Qianlong dönemiyle ilgili oldu?unu ileri sürülmektedir.

  Resim 54 : “Genel Xinjiang Atlas?”n?n kapa??

  Bu atlas, deri kaplamas?n?n sol alt kö?esinde "Hummel pur. '34 no. 6" yazan bir etiket olmasayd? çok ilgi çekmezdi. Bu basit etiket, Xinjiang Haritas?’n?n Çin'den Washington D.C.'deki Kongre Kütüphanesine ve ayn? zamanda kütüphanenin en seçkin isimlerinden biri olan Arthur W. Hummel'in deneyimlerine, diplomatik ba?ar?lar?na ve ailesine olan yolculu?unu anlamak için çok önemlidir.

  “Hummel pur. '34 no. 6” kütüphane koleksiyonundaki basit bir nottur. Bu not, “Xinjiang Haritas?” koleksiyonunun 1934'te Arthur W. Hummel (1884-1975) taraf?ndan sat?n al?nd??? ve orijinal bas?m?n alt?nc?s? oldu?unu gösterir.

  Resim 55 : Arthur W. Hummel

  Hummel’?n tüm hayat? Çin’e ba?l?yd?. Çin’de uzun süre ya?am?? ve Çin kültüründen çok etkilenmi?ti. Özellikle, yerel gazeteleri (difangzhi), eski haritalar? ve eski paralar? biriktirmekten çok zevk al?rd?. Amerika Birle?ik Devletleri'ne döndükten sonra, Kongre Kütüphanesi'ne Do?u Bölümü ?efi olarak atand?. Orada, hayat?n?n 26 y?l?n? eski Çin metinlerini toplama ve tasnif etmeye adad?. Amerika Birle?ik Devletleri Kongre Kütüphanesi'nde Çin antik kitap koleksiyonu alan?nda önemli bir figürdür.

  Hummel, 6 Mart 1884'te Missouri, Warrenton'da do?du. 1903'te liseyi bitirdi. Lisans e?itimini 2 y?l içerisinde Chicago Üniversitesi’nde tamamlayan Hummel, 1991’de yine ayn? üniversiteden yüksek lisans derecesi ald?. Daha sonra Hummel, Chattanooga, Tennessee'deki üst seviye bir ortaokulda tarih ö?retmeni olarak i?e al?nd?. Alt? ay sonra, o zamanlar okulda ?ngilizce ö?reten eski s?n?f arkada?? Roy Smith, Japonya'daki Kobe Yüksek Ticaret Okulu'nda ö?retmen ihtiyac? oldu?unu söyledi. Uzak Do?u’nun hayran? olan Hummel, bu f?rsat? hemen de?erlendirdi. Amcas?ndan bir tekne bileti almak için 350 dolar ödünç ald? ve Mart 1912'de Japonya'ya gitti.

  Kobe'de ö?retmenlik yapt??? iki y?l boyunca Hummel, Çin'i iki kez ziyaret etti. ?kiz karde?i William Frederick Hummel, 1908'den beri Nanjing Üniversitesinde tarih ve teoloji hocas? olarak çal???yordu. Bu iki yolculuk, Hummel'in Çin kültürüne olan tutkusunu iyice körükledi.

  1914 y?l?nda, Hummel Amerika'ya döndü ve e?itim gördü?ü okuldan bir ilahiyat derecesi ald?. Ayn? y?l?n ekim ay?n?n 8'inde, Ruth Emily Bookwalter ile evlendi. Bir ay sonra, Amerikan Bord Heyeti sponsorlu?unda, 1 y?l Çince e?itimi almak için Pekin’e gitti.

  Resim 56 : 1930’da Hummel taraf?ndan sat?n al?nan denizleri ve okyanuslar? gösteren harita

  1915 y?l?nda, Hummel ve kar?s?, ?ngilizce ö?retti?i Fenzhou H?ristiyan Erkek Orta Okulu'nun bulundu?u Shanxi Eyaletindeki Fenzhou veya Fen ?ehrine (bugün Fenyang ?ehri olarak bilinir) ta??nd?. Fenzhou'da geçirdi?i on y?lda, Hummel, Çinli ö?renmeye devam etti ve çok say?da yerel gazete okudu. Bu ?ekilde, Çin tarihi, co?rafyas?, gelenekleri ve dini inançlar? hakk?nda derin bir bilgi birikimine sahip oldu. Hummel’in eski Çin haritalar?n? ve paralar?n? toplama hobisi de burada geli?ti. Toplamda, farkl? ça?lardan 2000 tane eski demir para ve oldukça geni? bir dizi harita toplad?. O?lu Arthur Millbourne Hummel (Arthur W. Hummel Jr. olarak bilinir) 1920 y?l?nda Fenzhou'da do?du. 1924 y?l?nda Hummel ve ailesi, Yenching Çin Çal??malar? okulunda Çin Tarihi ve Uygarl???n? ö?retmek için Pekin’e ta??nd?. 3 y?l sonra, Çin’de ç?kan iç sava? sebebiyle ABD’ye dönmek zorunda kald?lar.

  Amerika'ya geri döndükten sonra, Çin'de toplad??? antik haritalardan olu?an bir sergide Hummel, Kongre Kütüphanesi Müdürü Herbert Putnam ile tesadüf eseri kar??la?t? ve onun üzerinde çok olumlu bir izlenim b?rakt?. Birkaç ay sonra 1927'nin sonunda, Hummel Kongre Kütüphanesinde geçici ar?ivci oldu. Bir sonraki sene, Çin Dili Bölümü(daha sonradan Do?u Bölümü ad?n? alacakt?r.) ?efi olarak atand?. Burada 26 y?l çal??t?ktan sonra, 1954’te emekli oldu.

  Hummel'in profesyonel hayat? çok verimli geçmi?tir. ?ef olarak geçirdi?i süre boyunca, Kongre Kütüphanesi'nin Çince dilindeki belgelerinin say?s? 1928'de yakla??k 100.000 ciltten 1954'e kadar 300.000'e yükseldi. 1930 ve 1934'te Kongre Kütüphanesi, yüksek say?da Çin haritalar?n? toplamak için iki kez al?m yapt?: 1930 y?l?nda, Hummel’?n elindeki antik haritalar kütüphane taraf?ndan sat?n al?nd?. 1934'te ikinci parti harita seçiminden ve ithalat?ndan sorumluydu. 1934'te sat?n al?nan haritalardan biri, "Hummel pur. '34 no. 6" etiketli Genel Xinjiang Atlas? idi.

  Resim 57 : “Genel Xinjiang Atlas?”n?n haritas?

  Resim 58 : “Genel Xinjiang Atlas?”ndan Bat? Gölü Haritas?

  Hummel'in gözetiminde, Kongre Kütüphanesi'nin Do?u Bölümü, Qing ve Ming hanedanl?klar?ndan gelen, 20. yüzy?l?n ba?lar?nda modern ölçme teknikleri kullan?larak üretilen, orjinal ve antika “yutu” bask?lar? topland?. Bu bölüm, Çince haritalar aç?s?ndan dünyadaki herhangi bir ar?ivden daha fazla çe?it haritaya sahiptir. Hummel, Do?u Bölümü’nün Çin dilindeki haritalar?n korunmas?nda ve Çin ile ABD aras?nda diyaloglar?n geli?tirilmesinde, ayn? zamanda Bat?daki antik haritalar?n en önemli koleksiyonlar?ndan biri olma itibar?n? olu?turmada vazgeçilmez bir rol oynad?.

  O?lu Hummel Jr, 1920 y?l?nda Shanxi Eyaletinde do?du. 1941'de Pasifik Sava?? patlak verdi?inde, Hummel Jr.Weifang'daki bir POW kamp?nda Japon ordusu taraf?ndan yakalanarak gözalt?na al?nd?. 9 Haziran 1944'te, Çinli sava?ç?lar, çiftçiler ve çöp toplay?c?lar?n?n yard?m?yla Hummel Jr, kamptan kaçabilmi? ve Japonlara kar?? sava?an güçlere kat?larak bir sava? kahraman? haline gelmi?tir. Sava? bitti?inde, Hummel Jr. kariyerine ABD D??i?leri Bakanl???’nda bir diplomat olarak ba?lad?. 1981'den 1985'e kadar Amerika Birle?ik Devletleri'nin Çin Büyükelçisi olarak görev yapt?. Bir as?rdan uzun süredir Hummel ailesinin, Çin ile ayr?lmaz ba?lar geli?tirdi?i söylenebilir.

  1934'te Hummel'in sat?n ald??? Genel Xinjiang Atlas?, bu ailenin Çin ile yak?n ili?kilerinin küçük bir örne?idir. Hummel'in antik haritalar konusundaki uzmanl??? göz önünde bulunduruldu?unda, ?üphesiz bu atlasla ilgili olarak onu sat?n almaya iten özel bir ?ey vard?.

  57. resimde görüldü?ü gibi, harita çok kolay anla??l?r bir yap?ya sahiptir. Da?lar, nehirler, ?ehirler, ve karayollar? gibi özellikler basit çizgiler kullan?larak basit ayr?nt?larla çizilmi?tir. Yap?s? basit olmas?na ra?men bu atlas, çok büyük bir akademik de?ere sahiptir. Bunu sebebi ise, Qing Hanedanl???ndan bozulmadan gelen en eski Xinjiang haritalar?ndan biri olmas?d?r. Qianlong döneminden bu yana, Xinjiang haritalar?n?n ne kadar nadir oldu?u göz önüne al?nd???nda bu haritan?n ne kadar de?erli oldu?unu tahmin edebilirsiniz.

  Atlas?n ilginç bir yönü de, ismi Xinjiang atlas? olmas?na ra?men, 58. resimde görüldü?ü üzere Hangzhou’daki Bat? Gölü’nün genel bir haritas?yla ba?l?yor. Bu harita, gölün üzerinde veya yak?n?nda “Ay? Yans?tan Üç Havuz”, “Xihu Gölünün Kalbindeki Kö?k”, Qianwang(Kral Qian) tap?na?? ve Tiantai(Gökyüzü Platformu) Da?lar? gibi tarihi mekanlar?n detayl? tasvirlerini sunmaktad?r.

  Okuyucular ?üphesiz ?u soruyu soracaklard?r: Neden Çin’in öbür ucundaki Bat? Gölü’nün, Xinjiang Atlas?’nda ne i?i var ? Bu atlas, Taipei’de bulunan, ortak kaynaklar? payla?t??? di?er Genel Xinjiang atlas? ile kar??la?t?r?ld???nda, Kongre Kütüphanesi “Genel Xinjiang Atlas?”n?n ilk iki sayfas?n?n eksik oldu?unu görürüz. Tahminlere göre Bat? Gölü haritas?, bu ilk iki sayfan?n eksi?inin kapat?lmas? için genel atlas?n içine rastgele konulmu?tur. Hummel ve ailesi, ABD ve Çin aras?ndaki ili?kilerin geli?mesinde büyük rol oynad?lar. Hummel'in kültürel de?i?imler alan?ndaki etkisi, o?lunun siyasal diplomasi alan?ndaki etkisinden daha kal?c? olacak gibi görünüyor. En az?ndan, “Hummel pur. '34 no. 6” etiketinin arkas?nda nas?l bir tarihin yatt???n? dü?ündü?ümüzde, bu durum daha belirgin hale geliyor.

  Kaynakça

  • Li Xiaocong: "Kongre Kütüphanesinde Eski Çin Haritalar?n?n Analizi", Kültürel Eserler Yay?nevi, 2004

  • Wang Yao: "Taipei Ulusal Kütüphanesi"nde bulunan "Qing Hanedanl???na ait Genel Xinjiang Atlas? Çal??mas?, Çin Klasikleri ve Kültürü Vol. 3, 2014

  棋牌大全平台 下载乐乐棋牌游戏平台| 蜀都棋牌游戏| 安庆棋牌游戏官网| 天天棋牌下载| 丰乐棋牌下载