• Özel Bilgi

  Haritalar Dünyas?nda bir Xinjiang Hikayesi: Antik Haritalar ve ?mparatorluk Haklar(3)

  11.02.2019 作者:Wang Yao

  Qing Hanedanl???’nda bulunan “Hami Haritas?”n?n zorluklarla dolu yolculu?u

  ?mparatorlu?un son dönemlerine do?ru, iç çat??malar ve Bat?l? güçlerin istilalar? sonucu halk?n devlete kar?? olan güveni oldukça sars?ld?. Ülkede insanlar k?tl?k ve sefalet içinde ya?arken, bir tak?m de?erli belgeler kayboldu.Devasa küresel de?i?imin ya?and??? bu dönemde, klasik edebiyat eserleri ya okyanuslar ve denizler aras?nda ta??nd?; bir ki?iden di?erine aktar?ld?; veya sava?larda yok edildi. Sava??n s?k?nt?lar?n? di?er insanlar gibi onlar da çektiler. Hami haritas? aslen Qing ar?ivlerinde tutuluyordu. ?imdi ise Taipei’deki Ulusal Saray Müzesi’nin “nadir belgeler” bölümünde saklan?yor.

  Bugüne kadar Hami Haritas? asla halka aç?klanmam??t?r. Bu da bizim o çok de?erli Qing Hanedanl???’n?n eserlerinin gerçekte nas?l oldu?uyla alakal? bilgilere ula?mam?z? olanaks?z k?l?yor. Bununla birlikte, belirli tarihsel kaynaklara bakarak, bu konuda temel bilgi sahibi olabiliriz: Örne?in, kayd?rma ba?l? ve renkli çizgilidir, meridyen ve paralel çizgiler dahil edilmi?tir. Ayn? zamanda da Mançurya ve Mandarin Çincesinde bir dizi aç?klama bulunmaktad?r.

  Resim 14 : ?imdilerde Taibei’de bulunan, Büyük Sekreterlik Kasas?ndan al?nm?? “Be? Hanedanl???n Yeni Derlenmi? Tarihi” Kitab?

  Resim 15 : Ulusal Beiping Kütüphanesi D?? Görünü?ü

  1.505 m boyunda ve 3.855 m geni?likte oldukça geni?tir. Sadece bu basit detaylara dayanarak, haritan?n dikkat çekici bir tarihi eser oldu?unu varsayabiliriz.

  Hami Haritas? ilk olarak en önemli belgelerin ve kitaplar?n bulundu?u Qing Hanedanl??? Büyük Sekreterlik Kasas?’nda saklan?rd?. Bu ar?iv son derece çe?itlidir. Sadece Ming Hanedan? yazarlar? Tian Qi(1621-1627) ve Chong Zhen(1628-1644)?n yan? s?ra, Mançurlar taraf?ndan ele geçirilip ba?kent yap?lmadan önce Shengyang’?n eski eserlerini incelemektedirler. Ayr?ca içerisinde birçok Mançu kural?n?n da bulundu?u bir dizi belge de mevcuttur. Ming Hanedanl???ndan olan bu dokümanlar, metin türüne göre kategorilere ayr?l?r: hongben veya tiben (imparatora raporlar); shishu (tarihi kay?tlar); shilu (kaydedilen gerçekler), shengxun (üstad?n ö?retileri), qijuzhu (iç saray günlükleri), chishu (kararnameler), zhaoshu (edicts) ve biaozhang (el yazmalar?) yan? s?ra di?er belge ve haritalar. Ayn? zamanda bunlar?n içerisinde antik Mançurya dilinde yaz?lm?? birçok edebi eser ve dökümansa vard?r .

  Qing Büyük Sekreterli?i Kasas?, Yasak ?ehir'in Meridyen Kap?s?'n?n güneydo?u kö?esinde, sekreterli?in do?usuna do?ru yer almaktad?r. Buras? iki büyük depodan olu?ur: biri kitap ve makaleler için, di?eri hongben için. Hongben(k?rm?z? kitap), imparatorun fikirlerinin k?rm?z? mürekkebe bat?r?lm?? bir f?rça kullanarak kopyaland??? idari raporlar?n(ti ben) ad?yd?.

  ?mparator Xuantong'un saltanat?n?n ikinci y?l?nda, yeni rejimi destekleme arac? olarak, Zhang Zhidong ve di?erleri, Pekin ?mparatorluk Kütüphanesi'nin(daha sonra Ulusal Beiping Kütüphanesi ve son olarak Çin Ulusal Kütüphanesi olarak bilinen) kurulmas?n? teklif etmi?lerdir.

  Resim 16 : Taipei Ulusal Saray Müzesi

  Kütüphane orijinal olarak Pekin'in merkezinde, Houhai Gölü'ndeki Guanghua Tap?na?? manast?r?nda bulunuyordu. Ayn? zamanda buras? Xue Bu(Qing E?itim Bakanl???) taraf?ndan denetlendi?i için Xue Bu Kütüphanesi olarak da bilinir. 1915 y?l?nda kütüphane, 1928'e kadar kald??? Fangjia Alley'deki (ayn? zamanda Pekin merkezindeki) ?mparatorluk Okulu'nun eski konutlar?na ta??nd?. ?lk ba??? toplama döneminde, kütüphanenin öncelikle daha önce Hanlin Koleji, ?mparatorluk Okulu ve Büyük Sekreterlik Kasas?'nda tutulan klasik metinlerin tam kopyalar?n? ve al?nt?lar?n? saklamas? gerekti?ine karar verildi. Ming ve Qing Hanedanlar?ndan gelen yüzden fazla haritan?n, Büyük Sekreterlik'in hong ben koleksiyonundan kütüphanenin ar?ivleri için seçildi?ini özellikle belirtmek gerekir. Bu haritalar?n benzersizlikleri ve nadirliklerinin tan?nmas? için özel seri numaralar? olu?turulmu?tur.

  May?s 1928'de, Pekin ?mparatorluk Kütüphanesi Ulusal Beiping Kütüphanesi olarak yeniden adland?r?ld?. 1932'de kütüphanenin Harita Departman?, 184 kategoriye ait 295 maddenin kaydedildi?i ?mparatorluk Büyük Sekreterli?i kasas?ndaki Beiping Kütüphanesi Katalo?unu olu?turdu. Bu haritalardan birisi de Hami Haritas?. 1935'te Japon ordusunun Nanjing'i i?gali sonras?nda, Kuzey Çin kendisini a??r? çok büyük bir tehlikeyle kar?? kar??ya buldu. Beiping Kütüphanesi, ?angay ?mtiyaz ve Nanjing'e ta??nacak klasik edebiyat eserlerinin yan? s?ra, Dunhuang'dan Budist kutsal kitaplar?n kopyalar?, Ming ve Qing Hanedanlar?n?n eski haritalar, bronz ve ta? yaz?tlar?n kabartlamalar? gibi e?siz kitaplar?n seçimi için emir verdi.

  1949’da bu eserler Tayvan’a nakledildi. Ulusal Kütüphanenin yay?nlar?ndan birinde ula??m ko?ullar? ayr?nt?l? olarak anlat?lmaktad?r: “Japonya'ya Kar?? Direni? Sava??'ndan önceki gece kütüphane, Büyük Sekreterli?in kasas?ndan, daha önce sat?n ald?klar? di?er nadir haritalar gibi birçok harita Nanjing’e gönderildi. Daha sonra, Kuomintang Tayvan'a kaçt???nda, onlarla 300'den fazla harita içeren sekiz kutu gönderildi ve ?u anda Taipei'deki Ulusal Merkez Kütüphanesi'nde saklanmaktad?rlar.

  Ulusal Merkez Kütüphanesi ilk olarak 1933'te milliyetçi hükümet taraf?ndan Nanjing'de kuruldu. Komünist ordunun iç sava?taki zaferini takiben 1949'da Taipei'ye ta??nd?. Günümüzde her ne kadar ?ngilizce ad?yla an?lsa da 1996’da, Çince ad? Guoli Zhongyang Tushuguan(Ulusal Merkez Kütüphanesi)nden Guojia Tushuguan’a(Ulusal Kütüphane) de?i?mi?tir. 1985 tarihli kütüphane katalo?unda Hami'nin Haritas? "Beiping" den geliyor - yani Beiping National Library. Di?er bir deyi?le Hami'nin haritas?, bu Tayvan’a geldi?inden beri hep bu kütüphanede saklanm??t?r. 1985 y?l?nda Tayvan'daki E?itim Bakanl???, Beiping Ulusal Kütüphanesi’nde olan birçok nadir eser gibi Hami Haritas?n? Ulusal Saray Müzesi’ne vermeye karar verdi.

  Büyük Sekreterlik Kasas?'n?n hongben deposunda yer alan belgeler, imparator taraf?ndan okunan ve imparatorun yorumunun k?rm?z? mürekkeple kopyaland???, de?i?en derecelerde hükümet yetkilileri taraf?ndan yaz?lan raporlard?r. Hami'nin haritas? bu depoda tutuldu?undan, aslen, bir Qing yetkilisinin bakanl?k meseleleri ile ilgili imparatorlu?un raporunun bir parças? olarak yarat?ld???n? makul bir ?ekilde farz edebiliriz. Qing Hanedanl???’n?n sonlar?na do?ru, ?mparatorluk Kütüphanesi’nin kurulmas?na öncülük eden bu haritalar, Büyük Sekterlikten al?narak kütüphanenin ar?ivine eklenmi?tir. Japonya'ya Kar?? Direni? Sava?? s?ras?nda haritalar, Beiping Ulusal Kütüphanesinden Nanjing'e kadar di?er de?erli belgelerle birlikte götürüldü. Daha sonra Taipei'ye transfer edildi. Ba?lang?çta, Ulusal Merkez Kütüphanesi'nde sakland?lar; ?imdi, Ulusal Saray Müzesi'ne aitler.

  Y?llar geçtikçe, imparatorun bir kez bak??lar?n? att??? Hami Haritas?, imparatorluk saray?ndan Pekin'deki kurumlara, Nanjing'e ve son olarak denizlere do?ru gitti?i Tayvan'a uzanan muazzam bir yolculu?u tamamlam?? oldu. Qing Hanedanl???'ndan gelen Xinjiang'?n haritalar? ve atlaslar? zaten yeterince nadirdir - bu ölçekte resmi bir haritan?n renginin ayr?nt?lar?yla tamamlanmas?na izin verin. Haritay? ?ahsen görebilmek ve ara?t?rmak, büyük bir ayr?cal?k haline gelecektir.

  Kaynakça

  • Wang Yao: ?u anda Taipei Ulusal Saray Müzesi koleksiyonunda bulunan Hami Haritas?'n?n yolculu?una bir ara?t?rma. Çin S?n?r Ara?t?rmalar? (Cilt 3), Sosyal Bilimler Akademik Bas?n, 2015.

  棋牌大全平台 大神娱乐棋牌app| 赌博软件下载官方网站| 金鲨银鲨2官网| 国际棋牌下载平台| 佰德利棋牌首页