• Özel Bilgi

  Haritalar Dünyas?nda bir Xinjiang Hikayesi: Antik Haritalar ve ?mparatorluk Haklar(2)

  08.02.2019 作者:Wang Yao

  ?mparatorla Evlenen Bat?l? Kad?n: Ho? Kokulu Bir Cariyenin Efsanesi

  ?mparator Guangxu’nün tahta ç?k???n?n 8. y?l? olan 1882’de Qing Hanedanl???, Barkol Komutan? olan Shakedulinzhabu’yu, Rus bir elçiyle beraber bir ara?t?rma ve haritalama gezisi yapmak için Qing-Rusya s?n?r?na gönderdi. Da?lar, su yollar? ve di?er yollar?n da??l?m?n? içeren bu ara?t?rma daha sonra güney Xinjiang’daki “Resimli S?n?rlar Dergisi”nde derlenmi?tir. Bu dergi, sadece haritac?lar?n günlük seyahatlerini belgelemekle kalm?yor, ayn? zamanda yol boyunca geçilen önemli yerler hakk?nda da bilgiler veriyor. Kitab?n son derece görsel olmas? sayesinde, bu önemli yerlerin zaman?nda nas?l bir ?ekilde olduklar?n? net bir ?ekilde görebiliriz.

  7. resim, ?mparator Guangxu zaman?nda, Barkol Komutan? olan Shakedulinzhabu’nun haz?rlad??? Ka?gar’?n temsilidir. Haritan?n üst k?sm? kuzey, alt k?sm? güney, sa? k?sm? do?u ve sol k?sm? ise de bat?y? gösterir. Görüntünün ortas?ndaki k?rm?z? kutu , Han ?rk?ndan olan Çinlilerin ya?ad??? günümüzdeki Shule ?lçesini temsil eder Sol üst kö?edeki iki kutudan daha küçük olan k?s?m “huicheng” veya "Müslüman ?ehir" olarak etiketlenmi?tir. Buras? Qing hanedanl??? s?ras?nda "Ka?gar'?n Eski ?ehri" olarak biliniyor. Ayn? zamanda günümüzdeki Ka?gar'? gösterir. Bu ?ehirlerin her ikisi de ?ehir kap?lar? kullan?larak temsil edilmektedir. Eski Kentin kuzeydo?usundaki "Ho? Kokulu Cariye Türbesi" olarak adland?r?lan avlu duvarlar?n?n çevreledi?i bir yap?d?r. Bu resmi, türbenin günümüzdeki halinin gösterildi?i 8. resimle kar??la?t?r?rsak, haritalama tekniklerinin sonucunun oldukça gerçekçi oldu?unu görebiliriz.

  Resim 7 : ?mparator Guangxu dönemi Güney Xinjiang'da yay?nlanan Resimli S?n?rlar Dergisi’nde gösterilen “Ho? Kokulu Cariye Türbesi”

  Resim 8 : Ka?gar’daki “Ho? Kokulu Cariye Türbesi” (Temmuz 2012’de çekilmi?tir).

  90’lar?n sonunda yay?nlayan “My Fair Princess” adl? Tayvan dizisi sayesinde, “Ho? Kokulu Cariye” ismi bütün izleyicilerin kalplerinde ve dudaklar?nda yer edinmi?ti. Dizi bize ?mparator Qianlong ile “bat? topraklar?ndan” gelen bu gizemli kad?n aras?ndaki a?k hikayesini anlat?yor. My Fair Princess, Tayvan’?n en ünlü roman yazarlar?ndan biri olan Chiung Yao taraf?ndan yaz?lm??t?r. Bilindi?i üzere, “ho? kokulu cariye” karakteri Chiung’in eserinden olan hayali bir karakter de?ildir. Kendisi sadece bu ünlü öyküye romantik birkaç benzetme eklemi?tir.

  “My Fair Princess”, hikayenin ilk sanatsal uyarlamas? de?ildir. Bundan önce, Qing Hanedanl???’n?n son dönemlerinde, Çin Cumhuriyeti ve 1949’da Çin Halk Cumhuriyeti kurulduktan sonra da “Ho? Kokulu Cariye”, birçok Pekin Operas? ve roman?n ana temas? olmu?tur. Chiung Yao'nun My Fair Princess'deki “Ho? Kokulu Cariye” tasviri, ku?kusuz bu tarz sanat ürünlerinden oldukça etkilenmi?tir. 7. resimdeki türbe i?aretinden anla??laca?? üzere, Qing Hanedanl???’n?n son zamanlar? olan ?mparator Guangxu dönemine ait, “Ho? Kokulu Cariye” tabiri çoktan Qing literatürünün içerisine girmi?, “Ho? Kokulu Cariye Türbesi” de yerel halk taraf?ndan oldukça ra?bet gören edilen ünlü bir tarihi eser olmu?tur.

  2012’nin temmuz ay?nda Ka?gar’daki “Ho? Kokulu Cariye”(resim 8) türbesini ziyaret etti?imde tur rehberimden, buras?n?n bir aile mezar? oldu?unu ö?rendim. Sevgili cariyesi öldükten sonra ?mparator Qianlong, onun dini geleneklerine ve memleket sevgisine olan sayg?s?ndan dolay?, cariyeyi atalar?n?n yan?nda huzur içinde dinlenmesi için Çin’in ta öbür ucuna yollad??? söylenir. Bu hikaye ne kadar bizleri duyguland?rsa da, tur rehberimin hem tarihsel gerçekler, hem de bir tak?m kaynaklarla aç?klad??? üzere, gerçekte olan basit bir romantik hikaye olmaktan çok uzakt?r.

  Gerçek ?u ki, “Ho? Kokulu Cariye” efsanesi sadece bir kurgudan ibarettir. Bununla birlikte “Ho? Kokulu Cariye” karakteri, gerçek bir tarihi figüre dayan?yordu: “?mparator E?i Rong”. Rong, ?mparator Qianlong’un Uygur kökenli tek cariyesiydi.

  Resim 9 : “?mparator E?i Rong”un Tören K?yafeti

  E? Rong, ?mparator Yongzheng yönetiminin 12. y?l?nda do?du(1734). ?mparator Qianlong tahta geçtikten 26 sonra, yani rong 27 ya??ndayken saraya geldi. Qianlong döneminin 34. y?l?nda ise “?mparator E?i Rong” ünvan?n? ald?. Qing Hanedanl??? hükümlerine göre imparator, kraliçenin yan? s?ra, bir imparatorluk asil e?i(huangguifei), iki asil e?(guifei), dört e?(fei), alt? cariye(pin), ayr?ca s?n?rs?z say?da soylu han?m(guiren), görevli(changzai) ve hizmetli(daying) alabilir. Bu hükümlere bak?larak, E? Rong’un oldukça yüksek bir rütbeye sahip oldu?unu kolayca görebiliriz. 9. Resim’de E? Rong’un Büyük törenler ve kutlamalar için kulland??? “Ji Yi” ad? verilen özel bir giysiyi temsil etmektedir. Bu resim, günümüze ula?an nadir portrelerden birisidir.

  E? Rong, yaln?zca ?mparator Qianlong’un haremine giren rütbeli bir Uygur cariye de?il, Qing Hanedanl?k tarihinde 200 y?l içerisinde imparatorun haremine girmi? tek Uygur cariye idi. Bu “bat? topraklar?”ndan gelen kad?n Çinin di?er taraf?ndaki ?mparatorluk Saray?’na nas?l girdi ? Sorunun cevab?n? bulmak için, öncelikle onun ola?anüstü geçmi?ine bir göz atmal?y?z.

  Resim 10 : ?mparator Qianlong’un tahta geçtikten sonraki portresi

  E? Rong, Khwaja soyundan olup ve güney Xinjiang’?n soylu s?n?f?ndan gelmekteydi. Khwaja(hoca), Farsça’da “kutsal soylu” manas?na gelmekte ve özellike müslümanlar?n peygamberi olan Hz. Muhammed’in soyundan gelenleri ifade etmektedir.Yuan ve Ming Hanedanl?klar? s?ras?nda, literatürde “huozhe(或者)” olarak geçerken, Qing Hanedanl???ndan gelen ço?u kaynakta “hezhuo(和卓)” olarak kullan?lmaktad?r. Rong, Altishahr Khojas ?syan?’n?n liderleri Ho?ajan ve Buranidun gibi, Güney Xinjiang’daki Beyaz Da? sufizm okulunun lideri olan Afaq Hoca’n?n soyundan geliyordu. Hojijan ve Buranidun Khoja, ?mparator Qianlong’un Xinjiang’? birle?tirmek için gönderdi?i Qing ordular?n?n ba? dü?man?yd?. Ancak, E? Rong'un büyük kuzeni Tuerdu,Hojijan ve Buranidun Khoja’ya kar?? ç?kt? ve onlara kar?? Qing ordular?yla i?birli?i yapt?. ?syan bast?r?ld?ktan sonra, Tuerdu, Qing imparatorlu?una verdi?i destek sebebiyle ?mparator Qianlong’un sevgisini kazand?. O ve ailesi bu nedenle Pekin'e davet edildiler ve burada "?kinci Emir Dükü" ve "Vassal Lord" gibi ünvanlar kazand?lar.

  E? Rong, Qianlong saltanat?n?n 25. y?l?nda(1760) ailesini, imparatorlu?un ba?kenti olana Pekin’e kadar takip etti. Rong, “isyanlar?n bast?r?lmas?na katk?da bulunan bakanlar” ve onlar?n aile üyeleri için imparatorlu?un düzenledi?i bir ak?am yeme?inde ola?anüstü güzelli?i ve keskin zekas? ile ?mparator’un dikkatini çekti. Akabinde hemen imparatorun haremine al?nd? ve “soylu han?m(guiren)” ünvan? verildi. Sonras?nda imparatorun bütün dikkati Rong’un üzerindeydi. ?mparator Qianlong, saltanat?n?n 30. y?l?nda (1765) E? Rong ve Tuerdu'yu, Yangtze Nehrinin güney bölgelerinde generaller atayaca?? dördüncü “güney tefti? turu” na (nanxun) e?lik etmeye davet etti.Bu turu s?ras?nda ?mparator Qianlong, cariyelerinden birini Tuerdu'ya bir e? olarak hediye etti. Çok geçmeden Rong’u, cariyelikten “E?” konumuna yükseltti.

  E? Rong, 28 sene boyunca Qing Saray?nda ya?ad?. ?mparator Qianlong'un saltanat?n?n 53. y?l? olan 1788’de vefat etti. Sonras?nda, Hebei Eyaleti’nin Zunhua'daki Do?u Qing mezarl???na defnedilmi?tir.(bkz: Resim 11).

  Resim 11 : Zunhua’daki Do?u Çin Mezarl???

  Tahta tabutunun üzerinde Kur’an-? Kerim’den Arapça ayetler vard?r. Bu anlatt?klar?m?z, E? Rong’un aslolan hayat hikayesi bunlard?r.

  E? Rong vefat ettikten sonra, Ka?gar’daki ata mezarl??? yerine, Do?u Çin Mezarl???na gömülmü?tür. Ka?gar'da bulunan “Ho? Kokulu Cariye Türbesi”(Resim 8), asl?nda “Khwaja Soyu Türbesi” olarak Qing belgelerinde geçer. Gerçekte de buras?, Beyaz Da? lideri Afaq Hoca taraf?ndan yapt?r?lm??t?r. Yerliler bu mezara "Sayg?de?er Mezar" ya da "Afaq Hoca'n?n Mezar?" diyorlar. Qing Hanedanl??? ?mparator Jiaqing zaman?nda He Ning taraf?ndan yaz?lm?? “Xinjiang’a Dönü?” ve Qing Hanedanl??? 8. imparatoru Daoguang devrinde Xu Song taraf?ndan yaz?lm?? olan “Bat? Su Yolu” gibi klasiklerinde bu yer “Khojas Türbesi” olarak an?l?r. “Ho? Kokulu Cariye” kavram?, orta dönem Qing edebiyat?nda hiçbir yerde geçmemektedir.

  Gayri resmi kay?tlara göre “Ho? Kokulu Cariye” tabiri, Qing Hanedanl???n?n sonlar?nda ve imparatorluk sonras? Çin’in ilk y?llar?nda ortaya ç?kt??? ve ünlendi?i söyleniyor. “Ho? Kokulu Cariye” ile gerçek hayattaki “E? Rong”, imparatorla evlenen Ka?gar’dan gelmi? ve Khoja soyundan bir Uygur kad?n olma özellikleri aç?s?ndan benzerlerdir. Y?llar geçtikçe, bir tak?m anekdotlar ve halk aras? söylemlerin ku?aktan ku?a?a aktar?lmas?yla “E? Rong”un hayat hikayesi, “Ho? Kokulu Cariye”nin heyecan verici ve romantik efsanesine dönü?tü.

  “Ho? kokulu cariye türbesi” hikayesinin bilinen en eski referanslar?ndan biri, ?mparator Guangxu saltanat?n?n 18. y?l?nda(1892) Xiao Xiong taraf?ndan yaz?lan “Bat? Xinjiang ?iirleri”nde bulunabilir. Bu kitapta Xiao, “ "tap?na??n ye?il porselen karolarla kaplanm?? içi bo?, kubbeli bir çat? ile dikdörtgen oldu?u"nu ve gelenlerin ço?unun nimet için dua etmek üzere buraya geldi?ini yazar. Bu kitap, “Guanzhong Kitaplar?” gibi antolojilere dahil edildikten sonra daha popüler bir hale geldi. Daha sonra “Ho? Kokulu Cariye” karakteri, “Mançurya Tarihi”, “Mançu Tarihi”, “Qing Dönemi Antolojisi”, " Antik Ça?'dan Günümüze Saray?n S?rlar?", “Qing Hanedan?'n?n Anekdot Tarihi”, “Örnek Kad?nlar?n Biyografileri” gibi sansaysonel kitaplarda farkl? ?ekillerde tasvir edilmi?tir. Karakteri, do?al olarak büyüleyici bir kokuya sahip bat? dünyas?ndan gelen gizemli bir kad?n olarak yava? yava? i?lendi.

  Guangxu’nün hükümdarl???n?n 33. y?l?nda yaz?lan “Örnek Kad?nlar?n Biyografileri”ne göre, Qing ordusu bat? topraklar?ndaki isyanlar?n bast?r?lmas? s?ras?nda bir tutsak olarak güzel bir Uygur kad?n? ald? ve onu ?mparator Qianlong'a gösterdi. O anda o kadar güzel kokuyordu ki, imparator onu hemen cariyesi olarak ald?. Bununla birlikte “Ho? Kokulu Cariye” ailesini ve halk?n? öldüren Qing ordusundan gizlice intikam almak için yemin etti. ?mparator Qianlong, onun bu trajedi kar??s?ndaki asil tavr?n? takdir etti ve onu sarayda bizzat kendisi yeti?tirdi. Kraliçe bunu ö?rendi?inde, Qianlong'un imparatorluk ba?kentinin düzenlenen bir törene kat?lmaya gittikten sonra cariyenin idam?n? emretti. Saray?na döndükten ve sevgilisinin ölümünü ö?renince imparator peri?an oldu. Bu kitapta yazar, “ho? kokulu cariye” hikayesine gerilim katmak için edebi süslemeleri kullanmaktad?r.Cariyenin bo?luk hissi ve intikam arzusu gibi unsurlar;ac?mas?z ve güçlü kraliçe, ?mparator Qianlong'un derin bir sevgisi yazar?n kendine has bir kurgusuyla hayat bulmaktad?r.

  ?mparator Xuantong'un saltanat?n?n (1911) üçüncü y?l?nda yaz?lan Li Mengfu'nun Spring Ice Stüdyosunun Gayri resmi Kayd?n?n “Ola?anüstü Kad?nlar?n Biyografileri” adl? eseri, “Ho? Kokulu Cariye” masal?na daha ba?ka özellikler ekledi. Resmi olmayan biyografisine göre bu cariye, güzellikte e?i benzeri olmayan ve do?al olarak parfümler ve sabunlar kullan?lmadan nadir bir kokusu oldu?undan Çin halk? ona "Ho? Kokulu Cariye"ad?n? verdi. Bu versiyonda, Xinjiang'daki isyanlar?n bast?r?lmas? s?ras?nda ?mparator Qianlong, bat?n?n bu güzel kokulu kad?n?n?n fark?ndayd?.Sava?lar sona erdi?inde, Qing komutan? “Ho? Kokulu Cariye”yi ele geçirdi ve onu Pekin'deki imparatorluk saray?na yollad?.O, imparator taraf?ndan her ça?r?ld???nda buz gibi bir tav?r tak?n?r, sorulan hiçbir soruya cevap vermezdi. ?mparator Qianlong, saray hizmetlilerini cariyeyi daha sosyal birisi olmas? için ikna etmeye gönderdi. Cariye, hizmetlileri görür görmez bir hançer ç?kar?r ve: “Evim ve ailem yok edildi. Onlar?n intikam?n? ancak imparatorun kan?yla al?r?m. ?mparator beni zorlarsa, görevimi tamamlamaktan büyük mutluluk duyaca??m.” Saray hizmetlileri cariyenin hançerini almaya çal???nca onlara, “E?er bana dokunursan?z kendimi öldürürüm.” dedi. Hizmetliler sonras?nda cariyeye yakla?maya cesaret edemediler.

  ?mparator, cariyeyi ho?görü ile muamele etmekten ba?ka yapabilece?i bir ?ey olmad???n? fark etti.

  Resim 12 : Ho? Kokulu Cariye’nin Z?rhl? Portresi

  Cariyenin vatan hasretini gidermek için Qianlong, onun memleketindeki pazarlar?n ve camilerin benzerlerini in?a ettirdi. Bir kaç y?l sonra imparator Cennet Tap?na??’ndaki bir törene kat?lmas? için saraydan ayr?ld?ktan sonra Kraliçe, cariyeyi ziyaret etti. Kendisine imparatoru öldürme hakk?ndaki planlar?n? sordu. Cariye, “?stedi?im gibi intikam almaktan acizim, bu sebepte ölmek istiyorum!” cevab?n? verdi. Kraliçe hemen orada as?larak öldürülmesi emrini verdi. Bu hikaye ise daha derin bir ?ekilde anlat?lm?? ve birçok ayr?nt? içermektedir. Baz? yerlerde bu hikaye, “Kral You’nun so?uk cariyesi Baosi’yi güldürmesi için i?aret fi?eklerini ate?lenmesiyle beraber soylular?n? yanl?? bir ?ekilke uyard???” hikayeyle de benzerlik göstermektedir.

  1914 y?l?nda, Yasak ?ehir'in bat? kap?s? Xihuamen'de, ho? kokulu cariye’nin z?rhl? portresi (Resim 12'de) Yudetang'da ("Bathed Virtue" Salonu) gösterildi. Portrenin yan?nda, yakla??k 300 kelime uzunlu?unda “Ho? Kokulu Cariye”nin k?sa bir hikayesi bulunmaktayd?. Bu portrede, cariye vücudunu kaplayan bir z?rh tak?yor ve kalças?nda süs k?l?c? ta??yor. Bununla beraber, bir sava?ç?n?n cesur duru?u ve ayn? zamanda yumu?ak, hassas özellikleri var.

  Ara?t?rmalara göre, bu portre Qing Hanedanl??? s?ras?nda üretilirken, E? Rong veya “Ho? Kokulu Cariye”den ziyade, z?rh giymeyi seven imparatorun k?z?n? tasvir etmektedir. Portrenin zaman?nda “Ho? Kokulu Cariye” olarak sergilenmesinin sebebi popüler be?enilere hitap etmek oldu?u dü?ünülüyor. “Ho? Kokulu Cariye” varsay?lan bir portre ilk kez bu sergide geni? kitlelere gösterilmi?tir. Bu anlamda portre, toplumun hayalgücünde ortak bir cariye görüntüsü olu?mas?nda önemli bir rol oynad?. 1916’da Cai Dongfan, kendi Popüler Romantizminin önemli bir bölümünü, Qing Hanedanl???’n?n “Ho? Kokulu Cariye” masal?n? anlatmaya adam??t?. Ba?lamsal detaylar?n tümü tarihten al?nt?yken, hikaye ba?l? ba?l?na bir kurguydu. Bu versiyonda, Ho? Kokulu Cariye ba?lang?çta bir dü?man kral?n cariyesiydi. Bat?'daki isyanc?lar Qing ordusu taraf?ndan yenildikten sonra, aile üyeleri tutukland? ve Pekin'e kadar getirildi. ?mparator Qianlong, Qing zaferinin büyük bir kutlamas?nda “ müthi? bir ?ekilde güzel” Ho? Kokulu Cariyeyi ke?fetti ve onu saraya almaya karar verdi. Ancak cariye, saraya girmeye pek istekli de?ildi. Hikayenin sonunda Kraliçe cariyenin as?larak öldürülmesini emrediyor. 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulu?unun ard?ndan, bu efsane iki Pekin operas?na uyarland?: Ho? Kokulu Cariye ve Ho? Kokulu Cariyenin Nefreti. ?lkinde masal çok daha ileri boyutlara ta??nd?: ?mparator sadece cariyenin e?siz güzelli?ini duyduktan sonra Xinjiang’? fethetmeye karar verdi. Qing ordusuna cariyeyi yakalamas?n? ve onun canl? bir ?ekilde saraya getirilmesini emretti. Fakat cariye buna raz? olmad?. Hikayenin sonunda cariye, kraliçe taraf?ndan ölümcül bir ?ekilde zehirlendi. “Ho? Kokulu Cariyenin Nefreti”nde olay Ho? Kokulu Cariye’nin K?salt?lm?? Hikayesi ile hemen hemen ayn?d?r.

  1982'de, Tianjin Peking Opera toplulu?u, “Ho? Kokulu Cariye”nin yeni bir versiyonunu sahneledi. Ho? Kokulu Cariye, eski karde?i Tuerdu ile birlikte, Qing ordusunun Altishahr Khojas isyan?n? bast?rmas?na yard?m etmek için i?birli?i yapar. Akabinde ikisi de saraya davet edilir. Bunun üzerine Ho? Kokulu Cariye saraya girer. O s?ralar, Xinjiang’daki birtak?m askerler yanl??l?kla Çarl?k Rusya’ya s???nd?lar. Hemen sonras?nda hatalar?n?n fark?na var?p ülkelerine geri dönmek için izin istemek zorunda kald?lar. ?mparator Qianlong, Ho? Kokulu Cariye’nin onlara merhamet etme ve Çin’e geri alma tavsiyesini kabul eder. Ancak, hain hizmetçi Amu, ?mparatoru öldürmek için bir suikastç?y? i?e alarak onlara engel olmaya çal???yor. Suikast giri?imi ba?ar?s?z olur, lakin bu suikastten Ho? Kokulu Cariye sorumlu tutulur. Kraliçe yanl?? suçlamalara inan?r ve cariyeyi cezaevine ve sonra da infaz etmeye mahkum eder. Tam zaman?nda ?mparator Qianlong gerçe?i ö?renir, cariyeyi kurtar?r ve Amuyu idam eder.

  Resim 13 : Ho? Kokulu Cariye’nin Portresi

  ?mparator Qianlong'a suikast giri?imi gibi gülünç detaylar haricinde, “Ho? Kokulu Cariye” adl? Peking operas?’n?n do?ruluk pay? biraz daha yüksektir. Ho? Kokulu Cariye’nin efsanesine ilham veren kad?n E? Rong, gerçekten Tuerdu ad?nda bir erkek karde?e sahipti. Çarl?k Rusya's?na kaçan askerler muhtemelen Volga Nehri üzerinden Çin'e geri dönen Torgut kabilesine dayan?yordu. "Hain papaz" Amu büyük olas?l?kla Qing ordusuna kar?? sava?an Çungar kabilesinin bir üyesi olan Amursana'ya dayan?yordu.

  Sonuç olarak, Qing Hanedanl???ndan kalan mevcut tarihi belgelerde, E? Rong'un büyüleyici bir do?al kokuya sahip oldu?unu gösteren bir kan?t yoktur. Gerçekte ise o, sadece bir ?ekilde imparatorun sevgisini kazanm?? ve sarayda uyum içerisinde ya?am?? Uygur bir kad?nd?. Bu makaleyi gözden geçirdi?im vakit, E? Rong(Resim 9) ve ?mparator Qianlong(Resim 10)’un portrelerinin bir kar?-kocaya benzedi?ini görmek benim büyük derecede ilgimi çekti.

  ?mparator Qianlong, yazarlar ve sanatç?lar taraf?ndan y?llarca süren abart? ve süslemelerle, “kad?nlar?n dilinden anlayan” ölümsüz ?öhretini geli?tirirken, E? Rong, büyüleyici bir kokusu olan bat? s?n?r?ndaki bir kad?n olan ba?tan ç?kar?c? bir “Ho? Kokulu Cariye” karakterine dönü?mü?tür. Bunlara ek olarak hiyayeye k?skanç ve sert bir kraliçe, hareme giri? ve ç?k??lar, cariyenin Qing Hanedanl???’na kar?? duydu?u gizli nefret ve ailesinin intikam?n? alma arzusu, bununla beraber imparatora duydu?u büyük a?k gibi ayr?nt?lar ekleyerek kendinize yeni bir roman ç?kartabilirsiniz. Biz fark?na bile varamadan, E? Rong gerçek bir tarihi ki?ilik olmaktan ç?k?p sansasyonel bir edebiyat eseri haline dönü?tü.

  Gerçek E? Rong, Hebei Eyaleti'ndeki Zunhua'daki Do?u Qing mezarl???nda gömülüyken, Ka?gar'daki “Ho? Kokulu Cariye Türbesi” Çin'in öbür ucunda, hiç ku?kusuz ailesinin atalar?ndan kalma bir mezarl?k alan?d?r.Turistler aras?nda popüler bir manzaraya sahip olan an?t ,mezardaki taht?revan büyük olas?l?kla Consort Rong'un ailesinin ölen üyelerini mezarl?k alan?na ta??maktad?r. Bir ba?ka teori de, E? Rong'a bir an?t olarak in?a edilmi? olmas?d?r.

  Gerçek ?u ki, pek çok efsanevi tarihsel figüre olan alg?m?z, sanatsal sansasyonalizm taraf?ndan bir dereceye kadar çarp?t?lmakta ve tarihi birçol olay, onlar? geni? kitlelere daha uygun hale getirmek için süslenmi?tir. Bir zamanlar Bat?’n?n egzotik güzeli “Ho? Kokulu Cariye” hikayesinin efsanevi bir statüye ula?mas? E? Rong’un durumunun inkar edilemez bir gerçe?idi.

  Temmuz 2012'de Ka?gar'daki “Ho? Kokulu Cariye Türbesi”ni ziyaret etti?imde, cariyenin renkli bir portresini(Resim 13) derinlemesine incelemek için oldukça vakit ay?rd?m. Bu portrede cariye, onurlu bir ifade çok ince dü?ünülmü? özelliklere sahip, ayn? zamanda soylu bir kad?n k?yafetine ve saç stiline sahiptir. Ho? Kokulu Cariye hikayesi E? Rong’a dayan?rken, bu resmin modelinin kim oldu?unu bilmiyoruz. Lakin yine de, bu modelin nazik bak??lar? ile cariyenin hikayesini hala deneyimleyebiliriz.

  Kaynakça

  • Ji Dachun: Ka?gar'daki Ho? Kokulu Cariye Masal?n?n Türbesini etraf?ndaki kavram yan?lg?lar?n? tan?mlamak, "?pek Yolu'nun Medeniyetle Diyalo?u": Akademik Tart??malar?n Bir Koleksiyonu, 2006.

  • Xu Xin: " Ho? Kokulu Cariye" portresinin gizemi, Yasak sehir, Mart 2012

  • Liu Xianzhao: Tarihte E? Rong ve sanatta " Ho? Kokulu Cariye ", Etnik Köken Çal??malar?, Haziran 1985.

  棋牌大全平台 钻石棋牌游戏官网| 快乐棋牌游戏| 手机棋牌游戏平台网站| 网络棋牌游戏| 手机棋牌